Đào tạo SEO: Cung cấp đầy đủ của các đơn vị cho thuê nghỉ dưỡng ở Maui trong năm 2022, mặc dù các đơn vị ở Lahaina không hoạt động

Ảnh minh họa: Hiệu suất cho thuê nghỉ dưỡng ở Quận Maui. Nguồn ảnh: DBEDT Trong tháng 12 năm 2023, Quận Maui có số đêm cho thuê nghỉ dưỡng có sẵn nhiều hơn bất kỳ...

Ảnh minh họa: Hiệu suất cho thuê nghỉ dưỡng ở Quận Maui. Nguồn ảnh: DBEDT

Trong tháng 12 năm 2023, Quận Maui có số đêm cho thuê nghỉ dưỡng có sẵn nhiều hơn bất kỳ quận khác trên toàn tiểu bang, với 233.000 đêm có sẵn trong tháng vừa qua, theo Bộ Kinh tế, Phát triển Kinh doanh và Du lịch. Điều này xảy ra mặc dù các đơn vị cho thuê nghỉ dưỡng ở Lahaina vẫn không hoạt động do các đám cháy Maui vào ngày 8 tháng 8.

Theo dữ liệu, tỷ lệ lấp đầy các đơn vị cho thuê nghỉ dưỡng ở Quận Maui đã duy trì khoảng 7% thấp hơn so với tháng 12 năm 2022 và khoảng 24% thấp hơn so với tháng 12 năm 2019. Cung cấp đêm thuê và nhu cầu đơn vị đêm đã giảm so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ trung bình hàng ngày (ADR) đã tăng lên 394 đôla vào tháng 12 vừa qua.

Dữ liệu về Quận Maui từ báo cáo bao gồm các thông tin sau:

 • Cung cấp cho thuê là 233.300 đêm đơn vị (+11,3% so với tháng 12 năm 2022, -20,4% so với tháng 12 năm 2019).
 • Nhu cầu đơn vị là 127.900 đêm đơn vị (-1,5% so với tháng 12 năm 2022, -44,7% so với tháng 12 năm 2019).
 • Kết quả là tỷ lệ lấp đầy là 54,8% (-7,1 điểm phần trăm so với tháng 12 năm 2022, -24,2 điểm phần trăm so với tháng 12 năm 2019) và tỷ lệ trung bình hàng ngày (ADR) là 394 đô la (+0,8% so với tháng 12 năm 2022, +41,6% so với tháng 12 năm 2019).

Thuê nghỉ dưỡng được xác định là việc sử dụng một ngôi nhà cho thuê, căn hộ, phòng riêng trong nhà riêng hoặc không gian phòng chung trong một phòng riêng. Đáng lưu ý rằng khác với các khách sạn, các đơn vị cho thuê nghỉ dưỡng không nhất thiết có sẵn suốt năm hoặc mỗi ngày trong tháng và thường tiếp đón một số lượng khách lớn hơn các phòng khách sạn truyền thống.

Theo một báo cáo từ tháng này, khách sạn ở Quận Maui đã ghi nhận mức ADR ($612) và mức lấp đầy (68,7%) cao hơn so với các đơn vị cho thuê nghỉ dưỡng. Quận Maui dẫn đầu tất cả các quận với mức ADR và doanh thu trên mỗi đêm có sẵn.

Đơn vị cho thuê nghỉ dưỡng ở Wailea/Kīhei ghi nhận cả cung cấp và nhu cầu cao hơn so với năm trước nhưng thấp hơn so với năm 2019. Dữ liệu sau được cung cấp cho Wailea/Kīhei:

 • Cung cấp cho thuê là 106.264 đêm đơn vị (+17,7% so với tháng 12 năm 2022, -21% so với tháng 12 năm 2019).
 • Nhu cầu đơn vị là 60.947 đêm đơn vị (+12,8% so với tháng 12 năm 2022, -45,3% so với tháng 12 năm 2019).
 • Tỷ lệ lấp đầy đơn vị là 57,4% (-2,5% so với tháng 12 năm 2022, -25,4% so với tháng 12 năm 2019).
 • ADR của đơn vị là 333,79 đô la (-1,2% so với tháng 12 năm 2022, +25,7% so với tháng 12 năm 2019).

Đơn vị cho thuê nghỉ dưỡng ở Lahaina/Kāʻanapali ghi nhận mức cung cấp cao hơn nhưng mức nhu cầu thấp hơn so với năm 2022, với cả cung cấp và nhu cầu đều thấp hơn so với năm 2019. Dữ liệu sau được cung cấp cho Lahaina/Kāʻanapali:

 • Cung cấp cho thuê là 99.476 đêm đơn vị (+5,5% so với tháng 12 năm 2022, -19,3% so với tháng 12 năm 2019).
 • Nhu cầu đơn vị là 53.892 đêm đơn vị (-11,3% so với tháng 12 năm 2022, -42,1% so với tháng 12 năm 2019).
 • Tỷ lệ lấp đầy đơn vị là 54,2% (-10,3% so với tháng 12 năm 2022, -21,3% so với tháng 12 năm 2019).
 • ADR của đơn vị là 492,76 đô la (+5,3% so với tháng 12 năm 2022, 56,8% so với tháng 12 năm 2019).

Trên khắp Maui vào tháng 12, mức ADR của đơn vị đã tăng so với tháng 12 năm 2022, trừ Khu vực Kula/Makawao có sự thay đổi tiêu cực về mức ADR (-6,5%).

Toàn tiểu bang, trong tháng vừa qua, các đơn vị cho thuê nghỉ dưỡng báo cáo tăng cung cấp và nhu cầu, với mức ADR và tỷ lệ lấp đầy thấp hơn so với tháng 12 năm 2022. So với tháng 12 năm 2019 trước đại dịch, ADR đã cao hơn vào tháng 12 năm 2023, nhưng cung cấp, nhu cầu và tỷ lệ lấp đầy các đơn vị cho thuê nghỉ dưỡng đều thấp hơn.

Trong cả năm 2023, cung cấp đơn vị cho thuê nghỉ dưỡng ở Hawai‘i là 8,8 triệu đêm đơn vị (+17,2% so với năm 2022, -14,5% so với năm 2019) và nhu cầu là 4,9 triệu đêm đơn vị (-0,7% so với năm 2022, -35,5% so với năm 2019). Mức giá đơn vị hàng ngày trung bình cho năm 2023 là 301 đô la (+1,8% so với năm 2022, +45,1% so với năm 2019). Tỷ lệ lấp đầy đơn vị cho thuê nghỉ dưỡng trên toàn tiểu bang trong năm 2023 là 55,9% (-15,3 điểm phần trăm so với năm 2022, -24,6 điểm phần trăm so với năm 2019). So sánh với khách sạn trên toàn tiểu bang, ADR của khách sạn trong năm 2023 là 378 đô la và tỷ lệ lấp đầy là 74,7%.

Báo cáo đầy đủ có sẵn trực tuyến.

1